RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – region Øst) bistår med fagutvikling, støtte til implementering av ny kunnskap, undervisning, veiledning og nettverksarbeid.

Vi kan bistå med å skape merverdi i tjenestene gjennom felles problemdefinisjon, kvalitetsutvikling av tjenestene gjennom kompetanseutvikling, utvikling av sammenhengende tjenester, og hensiktsmessige samarbeidsmodeller på tvers av profesjoner, samfunnssektorer og forvaltningsnivåer.

RVTS Øst er utviklingspartner for ledere og fagfolk som arbeider med vold, traumer og selvmordsforebygging. Vi vil støtte lederne i utviklingen av deres organisasjon. Derfor er tjenestestøtte vår viktigste arbeidsform.

Vi tilbyr tjenestestøtte til ledere, beslutningstakere og tjenesteutøvere.

Hvem er vi til for?

  • Spesialisthelsetjenesten
  • Helse- og omsorgstjenester i kommunene
  • Barnevernet
  • Familievernet
  • NAV
  • Politiet
  • Forsvaret og Forsvarets Veterantjeneste
  • Kriminalomsorgen
  • Skoler og barnehager
  • Ideelle organisasjoner

RVTS Øst - en aktuell utviklingspartner for din tjeneste

Er du interessert i et samarbeid om tjenestestøtte med RVTS Øst eller har spørsmål knyttet til dette? Noen tjenester vil ha behov for å gi grunnleggende kunnskap til alle ansatte, andre vil ha behov for fordypende kunnskap – eller en kombinasjon av dette. Her er noen eksempler på hva vi kan tilby:


Felles for en stor del av vår tjenestestøtte:
Arbeidet med forebygging, avdekking og oppfølging av vold og overgrep er gjennomgående i de fleste av våre kompetansetilbud.

Lederstøtte – implementering av ny fagkunnskap
Formålet med denne modulen er å styrke tjenestens kompetanse i implementeringsarbeid samt bistå i tilretteleggingen av gode implementeringsprosesser og å forankre utvikling av ny faglig kunnskap og praksis hos ledere på riktig nivå. Modulen gjennomføres som en del av tjenestens kompetanseutviklingsprogram. Innholdet tilpasses tjenestens behov, størrelse og tjenestens målsettinger med kompetanseutviklingen.

2-4 dager inkludert innledende møter, workshops og oppfølgende møter.

Tilbud til kommunene og deres samarbeidspartnere:

Grunnmoduler bydeler og kommune:
Tilbudet settes sammen av forskjellige moduler og tilpasses kommunenes og bydelenes behov. Målgruppen er de som arbeider i 1. linjen. I denne modulen fokuserer vi spesielt på helsefremmende arbeid for vold- og traumeutsatte samt forebygging av selvmord og selvskading. I arbeidet med vold fokuseres det på forebygging, avdekking og oppfølging samt tiltak som er egnet i kommune og bydel.

Vi setter opp fordypningsmoduler, i samarbeid med tjenestene, avhengig av kompetanseutviklingsbehov. Workshopgrupper, fordypning, tjenestestøtte og veiledning etter avtale.

Kompetansemodul «Bekymringsfull/skadelig seksuell atferd hos barn og unge» (SSA):
Grunnleggende kompetansemodul med nøkkelkunnskap om bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Modulen kan eventuelt danne grunnlaget for modul 2 og 3 – behandling og utredning. Verktøyet «Trafikklyset» brukes i undervisningen og gir konkret hjelp for å definere hva som anses som sunn, bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd.

Kompetanseutvikling knyttet til beredskap for kriser og katastrofer:
Vi har utviklet en grunnmodul for kommunale kriseteam som går over to dager. Her fokuserer vi på psykologisk førstehjelp, barn, unge og familiers behov, stressmestring, etablering og drift av Evakuert- og pårørendesenter (EPS), ivaretakelse av hjelper og oppfølging over tid med selvmord som eksempel.

Det er utviklet fordypningsmoduler for de mer krevende utfordringer, som oppfølging av barn, unge og familier, drift av Evakuert- og pårørendesentre. Vi har egne moduler for kriseledelse og bistår med utvikling av planverk og gjennomføring av øvelser.

Veteranarbeid
RVTSene har utviklet kompetansemoduler i samarbeid med Forsvarets Veterantjeneste (FVT). Modulene baserer seg på temasiden om militært innsatspersonell i læringsportalen www.psykososialberedskap.no. Innholdet er tilpasset ulike målgrupper som kommunale veterankontakter, fastleger, beslutningstakere i kommunen, ansatte i skoler og barnehager og helsepersonell. De regionale RVTSene vil tilby kompetansemodulene til kommuner i hele landet.

Kompetansemodul for kommunale veterankontakter:
Dette er et dagskurs som tilbys kommuner for å gi lokal støtte og kompetanseheving om veteraner og veteranfamilier. Målgruppen er veterankontakter. Innholdet fokuserer på hvordan gi riktig hjelp til veteraner når de trenger det. Vanlige reaksjoner og utfordringer hos veteraner og i veteranfamilien vil bli beskrevet, samt strategier veteraner kan bruke selv og hvor i kommunen de kan få hjelp og støtte.

Det skal opprettes regionale praktikernettverk for veterankontakter for erfaringsutveksling, samhandling og kompetanseheving. De regionale RVTSene vil bidra med kompetansetiltak.

Det utvikles kompetansemoduler for målgruppene fastleger og øvrig helsepersonell, beslutningstagere, skoler og barnehager.

Radikalisering og voldelig ekstremisme:
Vi samarbeider med kommunene i å gjennomføre kompetanseheving på temaet Radikalisering og voldelig ekstremisme. I tillegg tilbyr vi veiledning ved behov og bistår i etableringen av kommunale nettverk og strukturer.

Kurslederkurs:
For å styrke kommunens eget arbeid med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme tilbyr vi opplæring i form av et kurslederkurs. Målet er at deltagerne skal kunne drive lokal opplæring på temaet. Innholdet fokuserer på radikaliseringsprosessen og veien ut og tar utgangpunkt i RVTS-portalen utveier.no. I tillegg fokuseres det på hvordan formidle budskapet til andre. Deltagerne får tilgang til presentasjoner og filmmateriale.

 

Tilbud til spesialisthelsetjenesten og barnevernet:

Kompetansemodul Traumesensitivt barnevern
Varighet: 4 dager
Mange barn og unge utsettes for potensielt traumatiserende hendelser som vold, overgrep og forsømmelse. En kombinasjon av høyt stress over tid og manglende relasjonell støtte er skadelig for barns utvikling. Dette kalles ofte utviklingstraumer og kan vise seg som omfattende reguleringsvansker. Vi tilbyr kompetanseheving til alle aktører som møter traumatiserte barn og unge i sitt arbeid. Vi veileder, underviser og tilbyr også kompetansemateriell for traumesensitivt arbeid. Eksempler på dette er kunnskapsportaler, praktiske og konkrete verktøy og undervisningsfilmer.

Kompetansemodul «Når kroppen snakker. Reguleringsarbeid med traumatiserte barn og unge»
Mange traumatiserte strever med reguleringsvansker innen sanseintegrering og motorikk. Tidlig traumatisering og neglekt kan gi funksjonelle endringer i områder av hjernen det er vanskelig å nå via språk og tenkning. Mange av barna vi møter strever med å uttrykke seg verbalt, og som terapeuter leter vi etter andre måter å nå barnet gjennom enn ren samtaleterapi. Utfordringen er å finne intervensjoner som retter seg mot mer nonverbale områder i hjernen. Innen traumefeltet har man i lang tid vært opptatt av intervensjoner som i større grad involverer det kroppslige og sansemessige. Antakelsen er at sansemotoriske opplevelser kan virke «bottom up»-regulerende på nervesystemet.

Grunnmodul traumebehandling voksne
Modulen gir innføring i grunnleggende traumeforståelse, kartlegging og diagnostisering, samt behandling. Det vil bli undervist i grunnleggende stabiliseringsarbeid og enkelte bearbeidingsmetoder vil også bli kortfattet introdusert.

Fordypningsmodul Arbeid med komplekse traumelidelser hos voksne
Terapeutisk arbeid med kronisk traumatiserte mennesker er ofte komplekst. Symptombilde er ofte sammensatt og omfattende. Terapeuten må som regel forholde seg til flere diagnoser og problemstillinger, noe som kan være krevende og forvirrende. Kurset gir innføring i forståelse av kompleks symptomatologi gjennom å sette fokus på symptomets funksjon. Videre vil det være fokus på hvordan terapeuten gradvis kan jobbe med sterke affekter, dissosiative deler og destruktiv atferd. Differensialdiagnostikk vil også bli belyst.

Fordypningsmodul Rus og traumer
Forskning viser at på tvers av kjønn, alder og etniske grupper rapporterer opp til 80 % av rusmisbrukere en historie med eksponering av traumer. Mellom 40-65 % kunne tilfredsstille en PTSD eller en personlighetsforstyrrelsesdiagnose. Disse tallene gjør oss oppmerksomme på at arbeidet med sammensatte lidelser som inkluderer rusproblematikk krever en mer omfattende og integrert tilnærming. Kurset gir innføring i hvordan traumeforståelse, dynamikken i symptomatologi og terapeutiske intervensjoner integreres i rusarbeid. Det blir lagt fokus på rusens funksjon innen traumearbeidet, samt rusens selvregulerende verdi. Videre skal kurset sette fokus på hvordan terapeuten sammen med klienten gradvis kan jobbe med å erstatte rusen med mer adaptive handlinger.

Fordypningsmodul Stabilisering og selvskade
Modulen omhandler hvordan en kan arbeide stabiliserende med traumepasienter som selvskader. Modulen baserer seg på en integrasjon av forståelse og verktøy fra dialektisk atferdsterapitradisjonen og stabiliseringsfasen i traumebehandling.
Vi har også kompetansemoduler bl.a innen områdene kartlegging og diagnostisering av traumelidelser hos voksne, traumebehandling barn og unge samt ulike traumebehandlingsmetoder. Flere av modulene forutsetter gjennomført grunnmodul.

Ta kontakt for mer informasjon

Les vår personvernerklæring for å se hvordan vi behandler og benytter din informasjon.