Mange av dem som kommer til Norge som flyktninger eller migranter har erfaringer fra hjemlandet eller fra reisen til Norge som har gitt dem psykologiske traumer. De kan også oppleve møtet med det norske samfunnet som svært belastende, og de har ofte problemer med å forstå og gjøre seg forstått. Vanskelighetene vedvarer gjerne i mange år etter at de har kommet til Norge. Dette gir utfordringer for alle de tjenestene som skal ivareta dem på ulike måter, og de står i fare for ikke å få den hjelpen de har krav på.

Kommuner, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten i fylkene Innlandet, Oslo og Viken, som ønsker råd og veiledning i sitt arbeid for å sikre likeverdige helse- og sosiale tjenester til flyktninger og asylsøkere, kan ta kontakt med RVTS Øst. Vi tilbyr også kurs og undervisning for ansatte.

RVTS Øst gir kompetansestøtte til:

  • UDI, UNE, PU (utlendingsmyndighetene) – særlig om samtaler med barn
  • Asylmottaksansatte – på oppdrag fra UDI
  • Kommunale tjenester som arbeider med bosatte flyktninger – særlig med enslige mindreårige        flyktninger
  • Kommunale tjenester som arbeider med forebygging av æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnlemlestelse, negativ sosial kontroll og menneskehandel
  • Ideelle organisasjoner som arbeider med flyktninger (NOAS, Kirkens bymisjon)

Aktuelt & annet

Ta kontakt for mer informasjon

Les vår personvernerklæring for å se hvordan vi behandler og benytter din informasjon.