For, i og sammen med tjenestene

Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til kvalitetsutvikling i alle tjenester som arbeider med barn, unge og voksne for å hjelpe og forebygge vold og overgrep, traumer og traumatisk stress, selvmord og selvskading, flyktningehelse og tvungen migrasjon.

Med andre ord skal RVTS Øst være en tjeneste for tjenestene.

Vår ambisjon

RVTS Øst skal være en verdsatt og etterspurt utviklingspartner. Vår ambisjon er å være blant de fremste kompetansemiljøene som bidrar til utvikling av praksis i tjenester som arbeider med traumer, vold og selvmordsforebygging. Vi skal arbeide for, i og sammen med tjenestene.
Vi vil tilby oppdatert kunnskap og ferdighetstrening til individer og organisasjoner. Vår bistand skal være løsningsfokusert, basert på metoder fra forskning og den beste praksiserfaring. Vi skal tilby støtte til implementering av ny faglig kunnskap innen våre spisskompetanseområder.

Vi vil arbeide både med ansatte og ledere i de ulike tjenestene. Vi vil støtte ledere i utviklingen av egen organisasjon. Vår kunnskap skal også etterspørres av tjenester utenom offentlig sektor. Tjenestestøtte slik vi her har beskrevet den, skal være vår viktigste arbeidsform.

RVTS Øst bistår med å skape merverdi i tjenestene gjennom felles problemdefinisjon, kvalitetsutvikling av tjenestene gjennom kompetanseutvikling, utvikling av sammenhengende tjenester, og hensiktsmessige samarbeidsmodeller på tvers av profesjoner, samfunnssektorer og forvaltningsnivåer. Vi skal bidra til at ledere og fagfolk når tjenestens mål, og til at brukerne skal oppleve økt kvalitet i tilbudet.

Strategi 2019-2021

Se også vår digital- og kommunikasjonsstrategi

Våre verdier

Det er en grunnleggende verdi for RVTS Øst å være et miljø hvor de ansatte bryr seg – både om egen organisasjon og om vårt bidrag for å gjøre en positiv forskjell i utvikling av kvaliteten i tjenestene. Vi har raushet og tverrfaglighet som ambisjon og kjennetegn. Vi mener tverrfaglighet skaper bedre leveranser og inspirerer både ansatte, samarbeidspartnere og oppdragsgivere. En raus kultur verdsetter læring og deling av kunnskap og ferdigheter. Som arbeidsfellesskap har vi tillit til – og bryr oss om hverandre. Vi lytter til og lærer av hverandres synspunkter. Vi oppmuntrer til en uredd kultur med faglige meningsutvekslinger. Vi søker varig samarbeid og gode relasjoner med tjenestene. Vi er opptatt av å skape verdier for våre samarbeidspartnere.

 

Kunnskapsgrunnlag

Relevant og pålitelig forskningsbasert informasjon er en viktig kilde til innsikt når tjenester skal videreutvikles. Sammen med brukerkunnskap og fagfolks erfaringer på våre fagområder, skaper oppdatert forskning et faglig grunnlag som vi vil bruke i vårt arbeid med kompetanseheving i tjenestene. Vi innhenter forskningsbasert kunnskap fra ulike kilder nasjonalt og internasjonalt, bl.a. faglige retningslinjer, oppsummert forskning, viktige enkeltstudier, konsensusrapporter, kasusstudier og brukerundersøkelser. Praksiskunnskap utvikles via refleksive prosesser der vi lærer av erfaring fra, og nær kontakt med brukere og fagfolk. Formidlingen av kunnskapen tilpasses behovene til ulike målgrupper og deres kontekst.

Våre målgrupper

Våre målgrupper er tjenesteutøvere, ledere og beslutningstakere i en rekke offentlige tjenester. Det gjelder først og fremst helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, familievernet, krisesentertilbudet, mottak for flyktninger og asylsøkere, politiet, støttesentre for kriminalitetsutsatte, kriminalomsorgen, Statens Barnehus, NAV-kommune, skole og barnehage, sentre mot incest og seksuelle overgrep (SMISO), Vern for eldre og minoritetsrådgivere i skolen.

Utfordringsbildet

 • Omsorgssvikt, vold, mishandling og seksuelt misbruk av barn og unge er vedvarende problemer med dramatisk negative effekter, for den enkelte og for samfunnet. Det krever oppmerksomhet fra myndigheter og tjenester for å finne og ta i bruk mer effektive metoder for forebygging, identifisering og hjelp.
 • Traumatiserte voksne, enten det har sammenheng med migrasjon, kriser, katastrofer, overgrep, utenlandsoppdrag i tjeneste for Norge eller annet, har behov for bedre hjelp, behandling og bedre koordinerte tjenester.
 • I Norge tar mellom 500 og 600 mennesker sitt eget liv hvert år. Selvmordsforsøk og selvskading forekommer betraktelig hyppigere. Selvmordsforebygging krever en satsning på mange arenaer.
 • Mange av flyktningene som har kommet til Norge de siste årene har hatt store belastninger som gir dem utfordringer med å skape seg et godt liv. Det kommunale tjenesteapparatet som skal følge opp asylsøkere og bosatte flyktninger trenger kjennskap til disse utfordringene for å kunne være til hjelp i integreringsarbeidet.
 • RVTS Østs rolle er å understøtte tjenestene i deres arbeid for å øke kvaliteten innenfor våre spisskompetanseområder. Tjenestestedene skal gi tilbud innenfor mange områder og blir i økende grad pålagt flere oppgaver. Det er et svært stort antall tjenester over hele regionen som har forventninger til samarbeid med oss, og det setter krav til tydelig prioritering av innsatsområder for kvalitetsutvikling.

Strategiske mål for perioden 2019-2021

 1. Vi skal bidra til stadig bedre tjenester innen spisskompetanseområdene vold og overgrep, traumer og traumatisk stress, selvmord og selvskading, flyktningehelse og tvungen migrasjon, i alle livets faser
 2. Vi skal prioritere samarbeid med tjenestesteder som ønsker å arbeide systematisk med kvalitetsutviklingsarbeid innen våre spisskompetanseområder
 3. Vi skal være i front i anvendelsen av innovative teknologiske løsninger, og spre kompetanse gjennom helhetlig kommunikasjon og nyskapende, digitale og praksisnære produkter
  SE VÅR DIGITAL- OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI
 4. Vi skal fortsatt gi særlig oppmerksomhet til områder som er politisk prioritert
 5. Å videreutvikle oss som en moderne kunnskapsorganisasjon