Tone Bovim

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Mitt arbeid som spesialrådgiver ved RVTS er primært knyttet til forebygging av selvmord. Jeg leder fagnettverket for selvmordsforebygging; med spesialrådgivere fra de største helseforetakene på Sør- og Østlandet. Jeg er også involvert i prosjekter knyttet til forebygging av selvskade, traumebehandling, krise- og katastrofehåndtering og støtte til militært innsatspersonell.

Utdanning:
Jeg er utdannet psykolog, spesialist i klinisk voksenpsykologi. Utdannet CAMS- terapeut; Collaborative Assessment and Management of Suicidality

Erfaring:
Jeg har arbeidet 11 år som psykolog i spesialisthelsetjenesten; i hovedsak ved psykiatriske avdelinger og døgnposter. For en periode jobbet jeg med akutte psykiatriske vurderinger i somatiske sengeposter, med særlig fokus på oppfølging etter ulykker og alvorlige selvmordsforsøk.

Noe jeg spesielt vil trekke frem:
Selvmord skjer ofte som konsekvens av et komplekst samspill mellom flere risikofaktorer og belastende livshendelser. For å forebygge selvmord tror jeg det er av stor verdi å anerkjenne den enkeltes subjektive opplevelse av utenforskap og livskrise, og møte dette som medmenneske, med interesse og uttrykt forståelse. Med respekt for at mennesker i en krisesituasjon noen ganger ikke selv kan se andre mulige utveier enn å ta sitt eget liv, kan man i fellesskap sammen lete etter andre mulige løsninger. Selvmordsforebygging skjer med kunnskap om og anerkjennelse av den komplekse sammenhengen individet er en del av, og ikke kun med fokus på individets psykiske tilstand alene.