Nyutgivelse av håndbok i sosialt arbeid med sårbare migranter

Helse- og omsorgstjenestene har et ansvar for å forhindre utnyttelse av sårbare migranter. Håndboken «Sosialt arbeid med sårbare migranter – Kunnskap, regelverk og praktiske råd» gir konkret og praktisk hjelp til vurderingen av hva som er likeverdige helse- og omsorgstjenester, og er nå tilgjengelig i revidert versjon.

Håndboken ble første gang utgitt av KORUS Oslo og Uteseksjonen i Oslo i 2014. Siden den gang har bokens forfatter, Line Ruud Vollebæk, både byttet arbeidsplass og gjennomført en grundig revisjon av den innholdsrike håndboken. Den nye utgaven er akkurat kommet ut, og er tilgjengelig både for nedlastning digitalt og kjøp i trykt versjon. Den vil også bli lansert etter sommeren på et seminar som er et samarbeidsprosjekt mellom KORUS Oslo og RVTS Øst.

– En nyutgi­velse har vært etterspurt i flere år. Sosialt arbeid med migranter som befinner seg i vanskelige livssituasjoner er et komplekst og omfattende fagfelt. Regelverket er omfattende, sakene er ofte svært komplekse og brukerne er ofte preget både av å befinne seg i en krysskulturell kontekst, i en migrasjonsprosess og av traumeerfaringer. Dette kan bidra til usikkerhet om hvordan helse- og sosialarbeidere helt konkret kan hjelpe brukerne. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått gjennomført en fullstendig revidering, fordi lovverket og fagfeltet har vært i stadig endring. Det forteller Vollebæk, som er spesialrådgiver ved RVTS Øst.

Bred målgruppe
Hovedmålgruppen for håndboken er helse- og sosialarbeidere og andre som i sitt arbeid kommer i kontakt med asylsøkere og flyktninger, irregulære migranter, familiegjenforente, arbeidsmigranter og bostedsløse EU/EØS-migranter.

– Mange fagfolk kommer i kontakt med ulike grupper migranter, så derfor er målgruppen bred, det viktigste er at kunnskapen når ut og fungerer som et nyttig oppslagsverk til flest mulig. Det kan også være ansatte i barnevernet, NAV, helsetjenesten, oppsøkende tjenester, asylmottak, fengsel, tiltak rettet mot rusavhengige, ansatte og frivillige i ulike lavterskeltiltak drevet av frivillige organisasjoner m.m.

Veileder i arbeid med sårbare migranter
Tanken er at håndboken skal fungere som en veileder i arbeidet med migranter i sårbare situasjoner, og at helse- og sosialarbeidere og andre skal få en større handlingskompetanse når det gjelder å jobbe med migrantene de møter gjennom sitt arbeid. Dette for å forebygge utnyttelse og problematikk knyttet til psykisk helse, rus og utenforskap.

– Vi vet at denne kunnskapen er etterspurt, og at den tidligere utgaven har vært brukt nettopp slik den var tiltenkt, sier Vollebæk. Boken inneholder en oversikt over lov- og regelverk, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, konkrete tips om hva du kan gjøre for å hjelpe migranter i ulike situasjoner samt egne kapitler om utnyttelse/menneskehandel og mindreårige migranter.