Ny nasjonal faglig retningslinje

Seks direktorater står sammen om nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge. Retningslinjen erstatter veilederen Fra bekymring til handling.

Målet med retningslinjen er å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen, og målgruppene er definert som:

  • kommunens politiske og administrative ledelse
  • ledere og ansatte i barnehage og skole
  • ledere og ansatte i aktuelle tjenester og sektorer
  • barn og unge mellom 0-24 år og deres foreldre
  • Retningslinjen retter seg også til samarbeidspartnere som politi, private virksomheter, frivillig sektor og andre som jobber med barn og unge.

Hva er Nasjonale faglige retningslinjer?
Nasjonale faglige retningslinjer blir gitt på områder med behov for nasjonal normering. Anbefalingene er relatert til pasienter og befolkning, og Helsedirektoratet har et lovfestet mandat til å utgi nasjonale faglige retningslinjer. I arbeidet med de nye retningslinjene har arbeidsgruppen bestått av representanter fra seks direktorater, med en referansegruppe hvor bl.a RVTS Vest og RBUP Øst og Sør har deltatt. Mer om metode og prosess kan du lese her.
Se også artikkel på RVTS Vest sin hjemmeside.

Retningslinjen har 7 anbefalinger hvor 3 er knyttet til kommunens ansvar i tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge og deres foreldre og 4 er knyttet til ansattes ansvar fra kunnskap til handling i arbeidet med utsatte barn og unge og deres foreldre.

Kunnskap og kompetanse
Anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer merkes som svake, sterke eller som krav i lov eller forskrift, og eksempelvis er det i kapittel 2 en sterk anbefaling om at ansatte som arbeider med barn og unge bør ha kunnskap om samtalemetoder, og kompetanse i å snakke med barn og unge de har bekymringer for.

Blant kompetanseheving og konkrete verktøy for bruk i samtaler med barn og unge, nevnes som eksempler:

Snakke«: Et digitalt læringsverktøy for øving på samtaler med barn om vanskelige tema. Verktøyet retter seg mot ansatte som jobber med barn og unge i ulike tjenester. Verktøyet tar utgangspunkt i øvelser som gjelder å snakke med barn og unge ved mistanke om vold og overgrep. Det er imidlertid også nyttig som inspirasjon og veiledning til hvordan de ansatte kan gjennomføre samtaler med barn om andre utfordrende temaer. Læringsverktøyet inneholder en kunnskapsportal og et interaktivt dataspill som simulerer samtaler med barn. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har gitt RVTS i oppdrag å utvikle verktøyet.

E-læringskurset «Vold og seksuelle overgrep mot barn«: Et nettkurs utviklet av RVTS Nord som har til hensikt å gjøre ansatte i barnehage og skole tryggere når det gjelder det å snakke med barn, for å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep, og til å melde vold og seksuelle overgrep videre til barnevern og politi.

-Jeg Vet: Et undervisningsverktøy for barnehager og skoler som inneholder både digitale historier og samtaleoppgaver for barn, til bruk i kommunikasjon med barnehageansatte eller lærere i skolen.

De nasjonale faglige retningslinjene finner du på Helsedirektoratets nettsider