Internett og suicidalitet: En oversikt

– Diskusjonen om internett og suicidalitet bærer preg av mange påstander, antakelser, og anekdoter. Mitt mål i denne artikkelen er å presentere en grov oversikt over faglitteraturen; hvilke problemstillinger man har forsket på, hva hovedfunnene er og hvilke mulige implikasjoner funnene kan ha.

Det skriver psykologspesialist Kim Larsen i artikkelen «Internett og suicidalitet: En oversikt». I sitt arbeid har han gjennomgått 113 forskningsartikler om sammenhenger mellom internett og suicidalitet. Artikkelen gir et godt bilde på hvilke ulike tema det er forsket på og viktige funn innen disse områdene. I regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord (2020-2025) framheves det at helsetjenestene bør ha bedre kunnskap om flere av disse temaene. En viktig konklusjon er at de som møter personer med psykiske helseutfordringer i større grad må spørre dem om deres internettbruk. Artikkelen gir også et innblikk i en rekke tema man da kan undersøke pasientenes erfaringer med.

Kim Larsen er Psykologspesialist ved Sykehuset Østfold/RVTS Øst og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.