Kriseteam – todagers digitalt grunnkurs

Todagers digitalt grunnkurs for medlemmer i kriseteam og deres nærmeste samarbeidspartnere.

Zoom
Påmeldingsavgift:400

Velkommen til Kriseteam – todagers digitalt grunnkurs

Grunnkurset gir deltakerne oppdatert krisepsykologisk kunnskap, blant annet basert på læringsportalen psykososialberedskap.no. Praktiske øvelser, caser og bruk av realistiske filmer inngår som del av undervisningen.

Kurset gjennomføres på Zoom og LearnLab

Kriseteam spiller en viktig rolle for å håndtere kriser og katastrofer lokalt i kommunene. Dette to dagers grunnkurset gir deltakerne oppdatert krisepsykologisk kunnskap, blant annet basert på den nyutviklede og oppdaterte kriseportalen psykososialberedskap.no . Denne nettportalen åpner for dialog mellom brukerne og RVTS Øst, og mellom fagpersoner. Det er mulig å registrere seg som hjelper eller leder, og kunne få direkte kontakt og rådgivning med spesialrådgivere hos RVTS Øst.

Grunnkurset er praktisk rettet og vektlegger dialog og samspill mellom vi som underviser og deltakerne. Praktiske øvelser, erfaringsdeling, caser og film inngår som del av undervisningen.

Kurset er søkt godkjent som tellende i profesjonsforeningene og gir deltakerne praktisk handlingskompetanse, slik at deltakerne blir dyktigere til å yte psykologisk førstehjelp og sorgstøtte.

Målgruppe

Medlemmer i kriseteam, ledere med ansvar for å organisere og hjelpere som utøver psykososial ivaretakelse, og deres nærmeste samarbeidspartnere

Vi vektlegger disse temaene:

Psykologisk førstehjelp – aktiv oppfølging etter en krise betyr at de rammede skal tilbys hjelp over tid. Hjelp må tilpasses krisen og den enkeltes behov. Reaksjoner kan være ulike både i styrke og omfang, og kan oppstå på forskjellige tidspunkt.

Kunnskap om barn, unge og familiers behov – I en krise kan barn og unge være både robuste og sårbare. Barn har stor motstandskraft når de blir beroliget av trygge og tilgjengelige voksne.
Stressmestring – Stress er uunngåelig, og under visse betingelser er stress gunstig og hjelper oss å skjerpe sansene og bedre presentasjonen. Her får du lære mer om konkrete metoder for å håndtere stress og du får gode råd til mestring.

Oppfølging av store hendelser, etablering/drift EPS (Evakuert- og pårørendesenter), ivaretakelse av grupper – Ledelse under en krise handler om å ta beslutninger under tidspress, ofte på usikkert grunnlag med konsekvenser for liv og helse. Erfaring, kunnskap og menneskelige ferdigheter er avgjørende for å oppnå gode resultater.

Ivaretakelse av hjelper – Arbeid med kriserammede er krevende og forutsetter at innsatspersonellet blir godt ivaretatt. Trygghet i arbeidsmiljøet, kollegial støtte, hvile og restitusjon er nødvendig.
Oppfølging over tid – for eksempel etter selvmord – Familiemedlemmer kan være på forskjellige steder i bearbeidingen av hendelsen og ha ulike behov. Foreldre kan trenge tid og rom for å bearbeide egne følelser og kunne hjelpe barn å håndtere sine. Voksen som skal støtte rammede barn og unge, trenger kunnskap om normale krisereaksjoner og mulighet til å roe seg selv, slik at de kan være til stede for barna.

Læringsmål:

Deltakerne kan yte psykologisk førstehjelp og sorgstøtte til rammede etter kriser, ulykker og katastrofer. Deltakerne skal kunne mestre både egen rolle, kommunisere og samarbeide godt i et kriseteam.

Deltakerne skal ha god oversikt over normalreaksjoner og sentrale intervensjonsprinsipper ved kriser:

  • Reaksjoner i tidlig fase
  • Oppfølging over tid
  • Er bevisst på og behersker teknikker for stressmestring
  • Ivaretakelse av seg selv og eget personell

Program

Dag 1
09.00 – 11.30Kunnskapsgrunnlag
Krisereaksjoner
Psykologisk førstehjelp
Oppfølging av barn/unge
11.30 – 12.15Lunsj
12.15 – 15.00Oppfølging over tid
Stresshåndtering
Ivaretakelse av personell
Dag 2
09.00 – 11.30Selvmordsforebygging
Oppfølging av etterlatte ved selvmord
Vold og overgrep
11.30 – 12.15Lunsj
12.15 – 15.00Psykososiale konsekvenser og utfordringer ifm pågående pandemi
Oppfølging av større hendelser (ulykker/katastrofer)
Mer om stressmestring og ivaretakelse av personell

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,